การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  

📋  O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าที่รัฐ

📋 O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

📝 O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

📋 O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

📋 O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน